Hz. Muhammed’le İlgili Sorular

yorumsuz
7.512
Hz. Muhammed’le İlgili Sorular

Hz. Muhammed’le İlgili Sorular

70-Nübüvvetin onüçüncü yılı hac mevsiminde ikisi kadın yetmiş beş Medineli müslüman Mekke’ye geldi ve Hz.Peygamberle gizlice buluştu. Medineliler, Hz. Peygamberi şehirlerine davet edip gelmesi halinde kendisini ve diğer Mekkelileri kendi canlarını ve mallarını korudukları gibi koruyacaklarına, her halükarda ona itaat edeceklerine dair biat ettiler. Bu biat’e ne ad verilir?
Cevap: II. Akabe Biati

71- Birinci Akabe Biati sırasında Medineliler, Allah Rasulünden Medine’de İslam’ı öğretecek bir arkadaşını kendileriyle göndermesini istediler. Efendimiz (s.a.v)’ den sonra İslamın ilk öğretmeni olan bu sahabinin, adı nedir?
Cevap: Hz. Musab b. Umeyr (ra)

71: Kureyş müşriklerinin suikast kararını öğrenen Hz. Muhammed (sav), hicret hazırlıklarına Hz. Ebu Bekir’le başlamış ve bir gece Mekke’den ayrılmıştır. Hz. Peygamberin üç gün boyunca saklandığı mağaranın adı nedir?
Cevap: Sevr Mağarası

72- Kureyşliler Hz. Peygamberi öldürmek amacıyla kapısında beklerken, Efendimiz yatağına Hz. Ali’yi yatırarak evden çıkmıştır. Hz.Peygamber müşriklerin arasından geçerken Kur’an okumuş ve hiç bir müşrik onu görmemiştir. Hz. Peygamber bu sırada hangi sureden ayetler okumuştur?
Cevap:Yasin.Sûresi

73- Kureyş müşrikleri, Hz. Peygamber ve Ebu Bekir’i yakalamak amacıyla yüz deve ödül koydular. Bunun üzerine birçok kimse Efendimizi takip etmeye başladı. Rasulüllah’ı bulan ancak tam yakalayacağı sırada atının ayakları kuma saplanan ve amacına ulaşamayan kişinin adı nedir?
Cevap: Suraka

74- Hz.Peygamber, sekiz günlük yolculuktan sonra Kûba’ya gelmiş, birkaç gün burada kalarak ilk mescidi inşa etmiştir. Daha sonra Adiy b. Neccaroğullarını çağırarak onların nezaretinde Medine’ye hareket etmiş ve yolda ilk Cuma namazını kıldırmıştır. İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır?
Cevap: Ranuna Vadisi

75 Hz. Muhammed’in hicretinden evvel Medine-i Münevvere’nin adı nedir?
Cevap:Yesrib

76- Hz. Peygamber, mescid inşaatı sırasında mescidin arka kısmını kimsesiz müslümanların barınması için bir mesken, ilim tahsil etmek isteyen kimseler için de bir medrese olarak tahsis etmiştir. Bu medresede eğitim gören sahabilere ne ad verilir?
Cevap: Ashab-ı Suffe

77- Mekke’den Medine’ye Allah yolunda hicret eden ve her şeylerini İslam için geride bırakan müslümanlara ne ad verilir?
Cevap: Muhacir
78-Kur’an-ı Kerim’in tarifiyle “kendileri muhtaç bir durumdayken din kardeşlerini düşünen”, Mekke’den Medine’ye hicret eden muhacirlere evlerini açan ve sevgilerini sunan Medineli müslümanlara ne ad verilir?
Cevap: Ensar

79- Medine’de bir şehir devletinin kurulmasıyla birlikte Hz. Peygamber şehrin hudutlarını belirlemiş, Yahudi pazarlarına alternatif olarak müslümanlar için bir pazaryeri yaptırmıştır. Müslümanların sayısını belirlemek amacıyla da ilk nüfus sayımını gerçekleştirmiştir. Bu nüfus sayımında müslümanların sayısı kaç olarak tespit edilmiştir?
Cevap:1500

80-Mescidin yapımından sonra müslümanlar namaz için nasıl toplanacaklarını belirlemeye çalıştılar. Bazıları çan çalınmasını, bazıları bayrak dikilmesini, bazıları bir borunun çalınmasını, bazıları ise ateş yakılmasını teklif ettiler. Bu tekliflerden tamamı başka inançların taklidi olduğu için kabul edilmedi. Ensardan birisi rüyasında ezan lafızlarını gördü. Bu lafızların okunmasını teklif etti ve onun teklifi kabul edildi. Ezan sözlerini rüyasında gören sahabinin adı nedir?
Cevap: Hz. Abdullah b.Zeyd

81- Mekke’de işkencelere maruz kalırken “Allah birdir” diyen, Medine’ye hicretten sonra “Allah en büyüktür” diyerek ezan okumakla şereflenen İslam’ın ilk müezzini kimdir?
Cevap: Hz. Bilal Habeşi

82- Daha çok istihbarat toplamak amacıyla oluşturulan ve gerektiğinde düşmanla çatışmaya giren, Hz. Peygamberin katılmadığı askeri birliklere ne ad verilir?
Cevap: Seriyye

83- Mekkeliler, müslümanların Mekke’de bulunan mallarını da servetlerine katarak büyük bir ticari kervan düzenlediler. Bu kervandan elde edilecek kâr ile silah almayı ve müslümanlarla savaşmayı planlıyorlardı. Peygamber Efendimiz, Ebu Sufyan’ın liderliğindeki kervanı yakalamak üzere harekete geçti. Bunu haber alan Ebu Sufyan da yardım istemek amacıyla Mekke’ye haber gönderdi. Bu olayın neticesinde meydana gelen savaşın adı nedir?
Cevap: Bedir Savaşı

84- Hz. Osman, hanımının hastalığı sebebiyle Bedir Savaşına katılamamıştır. Gerek Habeşistan’a gerekse Medine’ye hicret ederek iki hicret sevabı almış ve Hz. Peygamberin kızı olan hanımı, Bedir galibiyetinin müjdesi geldiği gün vefat etmiştir. Hz. Peygamberin bu kızının adı nedir?
Cevap: Hz. Rukiyye
85- Medine’de müslümanlarla beraber yaşayan üç Yahudi kabilesi vardı. Bunlardan bir tanesi Bedir Savaşından sonra müslüman bir kadını taciz etmiş, tacize uğrayan kadının yardım istemesi üzerine müslümanlardan birisi bu tacizi yapan yahudiyi öldürmüştür. Kabile mensuplarının bu müslümanı şehit etmesi üzerine Hz. Peygamber, bu kabileyi önce İslam’a davet etmiş, reddetmeleri üzerine kendilerine savaş açmıştır. Hz. Peygamberle savaşmayı göze alamayıp şehri terk eden ve tamamı kuyumculukla geçinen bu Yahudi kabilesinin adı nedir?
Cevap: Beni Kaynuka

86- Yürüyüşü ve konuşmasıyla Rasulullah’a en çok benzeyen kişi o idi. Hz. Peygamber otuz beş yaşında iken doğdu. Efendimizin en sevdiği insan ve cennet kadınlarının en üstünlerinden birisidir. O eve girdiğinde Efendimiz ayağa kalkarak onu karşılardı. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer onunla evlenmek istemiş ancak Hz. Peygamberimiz onu Hz. Ali ile evlendirmiştir. Hz. Peygamberden altı ay sonra vefat eden en küçük kızının adı nedir?
Cevap: Hz. Fatıma

87- Peygamberimizin Medine’ye hicretinden on sekiz ay sonra inen ayetle müslümanlar Kâbe’ye yönelerek namaz kılmaya başlamışlardır. Bu tarihten önce müslümanların ilk kıblesi olan
Mescid-i Aksa hangi şehirdedir?
Cevap: Kudüs

88- Bedir Savaşında ağır bir mağlubiyete uğrayan Mekkeliler, gerek intikam almak gerekse müslümanların Suriye ticaret yolu üzerindeki etkilerini yok etmek maksadıyla üç bin kişilik bir ordu hazırladılar. Bu orduyu kumanda eden müşrik liderin adı nedir?
Cevap: Ebu Sufyan

89- Peygamberimiz, Uhud günü, Müşriklerin arkadan saldırmasını engellemek ve Halid b. Velid kumandasındaki Mekkeli süvarileri etkisiz hale getirmek için Ayneyn Tepesine elli okçu yerleştirdi. Bu okçuların lideri olup, okçular tepeyi terk ettiğinde bile 7 sahabiyle birlikte yerinde kalıp savaşarak şehit düşen sahabinin adı nedir?
Cevap: Hz. Abdullah b. Cübeyr
90- İslam’ın ilk öğretmeni, Bedir ve Uhud Savaşlarında İslam ordusunun sancaktarıdır. Uhud Savaşında okçuların yerlerini terk etmesi üzerine Peygamberimizin yanından ayrılmayan, müşriklerin Hz. Peygambere benzeterek şehit ettikleri sahabidir. Ahzab Suresi 23. ayet o ve arkadaşları hakkında nazil olmuştur. Mekke’nin en yakışıklı ve en güzel giyineni olarak bilinen sahabiyi, vefat ettiği zaman saracak bir kefen bulunamamış ayakları otlarla örtülmüştür. Onun bu durumuna Hz. Peygamber gözyaşlarıyla şahitlik etmiştir. Bu sahabinin adı nedir?
Cevap: Hz. Mus’ab b. Umeyr

91-Hz. Peygamberle anlaşmalı olmalarına rağmen müşrikleri müslümanlara karşı kışkırtan, Uhud Savaşından sonra semtlerine gelen Efendimiz’e suikast girişiminde bulunan ve bu sebeple şehirden sürgün edilen Yahudi Kabilesinin adı nedir?
Cevap: Beni Nadîr

92- Medine’den sürgün edilen Nadîr ve Kaynuka Yahudileri Hayber çevresinde toplanmışlardı. Bu Yahudilerden bir grup Mekke’ye gelerek Ebu Sufyan ve arkadaşlarını müslümanlara karşı savaşmaya teşvik etti. Bu Yahudiler sadece Kureyş kabilesini değil Arap Yarım- adasındaki tüm kabileleri müslümanlara karşı kışkırttılar. Bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan savaş hangisidir?
Cevap: Hendek Savaşı

93- Hendek Savaşında sadece Mekkeliler değil bir çok Arap kabilesi müslümanları yok etmek amacıyla Medine’ye saldırmıştır. Bu sebeple bu savaşa verilen diğer isim hangisidir?
Cevap: Ahzab Savaşı

94- On bin kişilik bir düşman ordusunun gelişini haber alan Peygamber Efendimiz, ashabını toplamış ve nasıl savaşacakları konusunda istişare etmiştir. Müslümanlardan birisi, çok güçlü bir düşmanın şehre saldırması halinde yapılacak en akıllı işin şehrin etrafına hendekler kazılması olduğunu belirtmiştir. Onun bu görüşü Peygamberimiz ve diğer sahabiler tarafından da kabul edilerek şehrin etrafına beş buçuk kilometre uzunluğunda hendek kazılmıştır. Bu teklifi getiren sahabinin adı nedir?
Cevap: Hz. Selman-ı Farisi

95- Hendek savaşında kazılan hendekler her ne kadar bir atın aşamayacağı genişlikte olsa da savaş sırasında bazı müşrikler hendeği aşmayı başarmışlardır. Arapların en büyük kahramanlarından kabul edilen Amr b. Abdi Vedüd de bunlar arasındaydı. Amr’ın karşına cesaretle çıkarak onu öldüren sahabinin adı nedir?
Cevap: Hz. Ali

96- Bir meydan savaşı yapacakları ümidiyle Medine’ye saldıran müşrikler karşılarında hendeği görünce şaşkına döndüler. Zira onların bir şehri muhasara etme tarzında yapılacak bir savaş için hazırlıkları yoktu. Karşılıklı ok atışlarıyla geçen günler müşrikleri zor durumda bıraktı. Bunun üzerine savaşın mimarı olan Huyey b. Ahtab şehrin içerisinde bulunan yahudilerle görüşerek onları müslümanlara karşı savaşmaları konusunda ikna etti. Bu şekilde müslümanlar iki tehlike arasında kaldı. Savaşın bu en kritik anında anlaşmayı bozan ve ihanet eden Yahudi kabilesi hangisidir?
Cevap: Beni Kureyza Kabilesi

97- Hendek Savaşında düşman ordusundan bir asker Hz. Peygamber’e gelerek müslüman oldu. Düşman askerleri arasında bölünme meydana getirebileceğini ifade ederek Hz. Peygamberden izin istedi. Peygamberimiz “Harp hiledir” buyurarak ona gerekli müsaadeyi verdi. Kureyş kabilesi ve Kureyzaoğulları arasındaki ittifakı bozarak müslümanlara faydalı olan bu sahabinin adı nedir?
Cevap: Hz. Nuaym b. Mesud

98- Hendek Savaşından hemen sonra Allah’ın emriyle müslümanlar, savaşta kendilerine ihanet eden Kureyza Yahudilerini muhasara ettiler. Yirmi beş günlük bir muhasara sonunda yahudiler kayıtsız şartsız teslim oldular. Teslim olan bu yahudilerle ilgili kararı ensardan bir sahabi verdi. Hendek Savaşında aldığı bir yara sebebiyle kısa bir süre sonra şehit olan ve ölümüyle arşın titrediği, meleklerin cenaze namazına katıldığı sahabinin adı nedir?
Cevap: Hz. Sa’d b. Muaz

99- Hz. Peygamber (sav),ashabından 1400 kişilik bir kafileyle umre yapmak maksadıyla Mekke’ye doğru yola çıktı. Kureyş müşrikleri her ne maksatla olursa olsun müslümanların şehre girmelerine müsaade etmeyeceklerini bildirdiler. Hz.Peygamber(sav) Kureyş kabilesiyle görüşmek üzere Hz. Osman’ı elçi olarak gönderdi. Bir süre sonra Hz. Osman’ın şehit edildiği haberi alındı. Bu haber üzerine Hz. Peygamber’in (sav),ashabından, Kureyşlilerle savaşmak üzere aldığı biate ne ad verilir?
Cevap: Rıdvan Biati

100- Kureyş müşrikleri, Hz. Peygamberle(sav) görüşmek üzere aralarından Süheyl b.Amr’ı elçi olarak göndermiş, yapılan görüşmelerden sonra iki taraf arasında anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmayla müşrikler İslam Devletini resmen kabul etmişlerdir. Bu antlaşmanın adı nedir?
Cevap: Hudeybiye Antlaşması

101- Hudeybiye Antlaşmasının maddelerinden bir tanesi; Mekkelilerden bir kimse müslüman olup Medinelilere sığınırsa Mekkelilere geri verilecek, ancak Medinelilerden bir tanesi Mekke’ye sığınırsa geri verilmeyecekti. Tam anlaşma imzalandığı sırada Mekke’de işkence gören ve müslümanlara sığınan bir sahabi Hudeybiye’ye geldi. Ancak onun kurtarılması mümkün olmadı. Bir süre daha işkenceye maruz kalan bu sahabinin adı nedir?
Cevap: Hz.Ebu Cendel

102- Müslümanlar Hudeybiye Antlaşmasının maddelerini ilk önce tasvip etmemişler, aleyhlerine bir antlaşma olarak değerlendirmişlerdir. Ancak antlaşma şartlarından birisi olan; iki taraf birbiriyle on yıl savaşmayacak maddesi müslümanların İslam’ı tüm Arap Yarımadasında yaymalarına imkan hazırlamış, ayrıca güney kısmını güvence altına alan mü’minler kuzeydeki Hayber Kalesini ele geçirerek önemli bir düşmanlarından kurtulmuşlardır. Hudeybiye antlaşması Kur’an-ı Kerim’in hangi suresinde ele alınmıştır?
Cevap: Fetih Suresi

103. yılında Hz. Peygamberin elçisi Haris bin Umeyr, Gassani hükümdarlarından Şurahbil bin Amr tarafından şehit edildi. Peygamberimiz, elçisinin öldürüldüğü yere üçbin kişilik bir ordu göndererek ordunun başına Zeyd bin Harise’yi, o öldürülürse Cafer bin Ebi Talib’i o da öldürülürse Abdullah bin Revaha’yı komutan tayin etti. Üç bin kişilik İslam ordusunun iki yüz bin kişilik Bizans ordusuyla yaptığı bu savaşın adı nedir?
Cevap: Mute Savaşı

104- Mute Savaşında Abdullah bin Revaha’nın şehit edilmesinden sonra ordunun başına geçen ve Peygamberimiz tarafından “Seyfullah-Allah’ın Kılıcı” olarak tavsif edilen sahabinin adı nedir?
Cevap: Hz.Halid bin Velid

105- Hz. Peygamber, Mekke yakınlarındaki Merru’z-Zahran’a geldiğinde orduya mola vermiş ve her müslümanın birer ateş yakmasını emretmiştir. Binlerce ateşi görerek inceleme maksadıyla orduya yaklaşan ve müslüman askerler tarafından esir edilen sonra da müslüman olan Mekke liderinin adı nedir?
Cevap: Ebu Sufyan

106-Hz. Muhammed’in Mekke’yi fethetmesiyle hak batıla üstün gelmiş, Kabe ve çevresindeki üç yüz altmış put kırılmış, Peygamberimiz yıllarca kendisiyle mücadele eden müşrikleri affetmiştir. Ancak İslam’a ciddi muhalefet eden bir grubu bu affın içine almamıştır. Bunlardan bir tanesi de Hz. Hamza’nın öldürülmesi için teşvikte bulunan ve onun vücudunu parçalayan bir kadındır. Daha sonra müslüman olan ve ilerlemiş yaşına rağmen Suriye’nin fethine katılan hanım sahabinin adı nedir?
Cevap: Hz. Hind

107 Hz. Peygamber ve ashabına işkence etmekte babasından geri kalmayan, Mekke’nin fethedilmesinden sonra şehri terk eden, öldürülmesi emredilmesine rağmen daha sonra affedilen ve müslüman olduktan sonra Yermük Savaşında şehit edilen sahabinin adı nedir?
Cevap: İkrime

108: Mekke’nin fethinden on altı gün sonra Hevazin ve Sakif kabileleri Malik b. Avf komutasında İslam ordusunun karşısına çıktılar. Müslümanlardan bazıları asker sayısının fazlalığı sebebiyle gurura kapılmışlardı, ancak hiç beklenmedik bir sırada başlayan ok yağmuru İslam ordusunu darmadağın etti. Hz. Peygamberin yanında sadece birkaç arkadaşı kalmıştı. Peygamberimizin davetiyle toplanan İslam ordusunun Tevbe Suresinde de( 25-26. ayetler )işaret edilen ilahi yardıma mazhar olmasıyla kazandıkları bu savaşın adı nedir?
Cevap: Huneyn Savaşı

109- Bizans İmparatorluğunun Medine’ye saldıracağının haber alınması üzerine Hz. Peygamber ashabını savaş için hazırlanmaya çağırdı. Düşmanın çok kuvvetli olmasının yanında yaz mevsiminin en sıcak günleriydi ve Medine’de kıtlık vardı. Hurmaların ve diğer meyvelerin henüz olgunlaşmak üzere olduğu bir dönemde çok uzun bir sefere çıkmak hiç de kolay değildi. Kur’an’ı Kerim’in ‘zorluk’ seferi olarak adlandırdığı bu savaşın adı nedir?
Cevap: Tebük Savaşı

110- Hz. Peygamber ilk ve son haccını hicretin onuncu yılında yapmıştır. Bu haccı sırasında Arafat’ta kendisini dinleyen yüz yirmi dört bin kişiye hitap eden Efendimiz, İslam’ın temel prensiplerini en güzel bir şekilde anlatarak müslümanların Allah’a ve birbirlerine karşı vazifelerini açık bir şekilde ifade etmiştir. Peygamberimizin tüm müslümanlara vasiyeti mahiyetinde olan bu hutbesine ne ad verilir?
Cevap: Veda Hutbesi

111: Hz. Peygamberin son çocuğu olarak hicretin sekizinci yılında doğan, vefatıyla Efendimizin derin bir üzüntü yaşadığı oğlunun adı nedir?
Cevap: Hz. İbrahim

112-Hz. Peygamber, Safer ayının son günlerinde rahatsızlanmış ve hastalığı on üç gün sürmüştür. Ebedi âleme göç etmek üzereyken müslümanları namaza devam konusunda uyaran Efendimiz hangi tarihte vefat etmiştir?
Cevap: 13 Rebiülevvel 11 ( 8 Haziran 632 Pazartesi günü )

113- Hz. Peygamber kaç yaşında ve nerede vefat etmiştir?
Cevap: 63 yaşında Medine-i Münevvere’de

114- Medine Şehir devleti anayasası hükmünde olan Yahudilerle yapılan anlaşmaya ne denir.

Medine Vesikası (Sözleşme

115-. Hz. Peygamberimiz (sav)’in, en son vefat eden çocuğu hangisidir? Fatıma(ra)

116- İslam tarihinde ilk mescit diye bilinir. Hz. Peygamberimiz (sav) Medine’ye hicret ederken yaptırmıştır. Bu mescidin adı nedir? Mescid’i Kuba

117- Mekke’nin fethinden önce yapılan hazırlıkları gizli bir mektupla Mekkelilere haber vermek isteyen sahabe kimdir. Hatib b. Ebu Belta

118- Hz. Peygamber (sav)’i gören, ona inanan ve onunla arkadaşlık yapan kişiye ne denir?

Sahabe

119- Müslümanlarla Hıristiyanlar arasında yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir? Mute Savaşı

120- Peygamberliğin onuncu yılında Hz. Muhammed (sav)’le Taif’e giden, Taiflilerin Hz. Peygamberimiz (sav)’e attığı taşlara kendini siper eden sahabe kimdir? Hz. Zeyd(ra)

121-Tüm peygamberlerin yaptığı meslek hangisidir? Çobanlık

122- Hayber kalesi bir türlü ele geçirilemiyordu. Peygamberimiz:“Sancağı yarın Allah’ın ve Resulünün kendisini sevdiği birine vereceğim. Yüce Allah Hayber fethini onunla gerçekleştirecek” buyurmuştur.Yukarıda anlatılan bu övgülere mazhar olan sahabe kimdir?

Hz. Ali(ra)

123Hendek savaşında “hendek kazma” fikrini i veren sahabe kimdir. Selman-ı Farisi

124-. Hz. Peygamber (sav) hangi savaş öncesi: “Bir peygamber zırhını giydikten sonra, savaşmadan çıkarmaz.” buyurmuştur? Uhud

125- Kureyşli müşrikler, zengin hediyelerle birlikte Habeşistan’a hicret eden ikinci kafileyi kendilerine teslim etmeleri için Habeş kralı ile görüşmeye kimi göndermiştir? Amr Bin As

126- Rüyasında ezanı görüp bunu Hz. Peygamber Efendimiz (sav)’e söyleyen sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Abdullah bin Zeyd

127- Hz. Peygamber Efendimiz (sav) hicretten önce Medine halkına İslam’ı anlatmak için kimi görevlendirmiştir? Musab bin Umeyr (ra)

128- Hz. Muhammed (SAV) namaz kıldıramayacak kadar hastalandığında namaz kıldırma görevini kime verdi? Hz. Ebubekir

129- 628 yılında Hz Muhammed Müslümanlarla birlikte Kâbe’yi ziyaret etmek için yola çıkmış, ancak Kureyşliler kuvvet göndererek Müslümanların Kâbe’ye girişini engellemişlerdir. Bunun üzerine Müslümanlar ve Kureyşliler arasında 10 sene savaşmamak şartıyla bir antlaşma imzalanmıştır. Müşriklerin bu antlaşmayı bozmaları üzerine Müslümanlar Mekke’yi fethetmiştir. Bu antlaşma nedir?

Hudeybiye Anlaşması

130- Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) gençlik yıllarında Mekke’de yaşanan adaletsizlik ve haksızlığın önlenmesi için katıldığı topluluğun adı aşağıdakilerden hangisidir? Hilfu’l Fudul (Erdemliler Cemiyeti)

131-Mescidi Nebevi’nin bir tarafında evsiz ve yurtsuz olanların ve fakir Müslümanların barınması için bir gölgelik yapılmıştı. Üstü kapalı ve etrafı açık olan burası bir ilim yuvası idi. Peygamberimizden en çok hadis rivayet eden Ebu Hureyre de burada yetişmiştir. Bu ilim yuvasının ismi nedir?

Suffa

132-İlk Cuma namazı nerde kılınmıştır? Ranuna Vadisi

133- Peygamber Efendimizin öz amcası olduğu halde O’na en çok işkence edenlerden olan, kendisi ve karısı hakkında ayet inerek lanetlenen şahıs kimdir?
Ebu Leheb

134- Peygamberimizin kendinden sonra vefat eden tek çocuğudur ve ilk eşi Hz Hatice annemizdendir. Peygamberimizin neslini devam ettirmiştir. Resulullah’ın bu çocuğunun adı nedir?

Fatıma

135- Hz. Muhammed’in en büyük mucizesi hangisidir? Kuran-ı Kerim

136- Hicretten sonra Medine’de bulunan topluluklar nelerdir? Evs ve Hazrec

137- Hz. Peygamber (sav)’i gören, ona inanan ve onunla arkadaşlık yapan kişiye ne denir?

Sahabe

138-Hz. Peygamber’in annesi Âmine’nin kabrinin bulunduğu yerin adı nedir? Ebva

139-Peygamberimizin dedesi Abdulmuttalib’in asıl adı nedir? Şeybe

139-Peygamber Efendimiz doğmadan 52 gün önce meydana gelen Yemen Kralı Ebrehe’nin Kabeyi yıkmayı hedeflediği olaya ne denir. Fil Vakası

Not: Bu soruları bana ileten kıymetli arkadaşım Bayram CENGİZ öğretmenime sonsuz teşekkürler…


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 13 Mart 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın