Peygamber Efendimizin Hayatı Yarışma Soruları

Peygamber Efendimizin Hayatı Yarışma Soruları

1)Kâbeyi ziyârete gelenlerin suyunu temin etme ve Zemzem kuyusuna bakma görevine ne denir.                                                            RİFADE

2-. Mekke döneminde ilk kez Mescid-i Harama  gidip yüksek sesle müşrikler arasında Kuranı  Kerimi okuyup daha sonra yediği dayaktan yüzü  gözü şiş olarak sahabelerin yanına dönmüştür. Yanındaki sahabeler korktuğumuz başımıza geldi dediklerinde: “Allaha yemin olsun ki, bu Allah düşmanları şimdiye dek bana bu kadar  hafif gelmemişlerdi. isterseniz yarın oraya gidip yine Kuran okurum.” diyen Sahabe ve okuduğu  sürenin adı nedir?       ABDULLAH BİN MESUD RAHMAN SURESİ

3-. Müşrikler; Kâbede “Allahu Ekber” diyerek Allahın birliğini ilan eden Resulü Ekrem (sav)in hareketini putlarla doldurdukları Kâbeye karşı gösterilen bir hakaret sayıp Resulü Ekrem(sav)e hücum ettiklerinde, hemen koşarak Efendimiz(sav)i kurtarmaya çalışırken aldığı kılıç darbeleriyle yerlere serilerek, Resulüllah (sav) uğrunda, din yolunda kanları Harem-i ġerife dökülen ilk İslam şehidi kimdir?                                                                                    Haris Bin Ebi Hale

4-. Resulullah(s.a.v), Medinede evi yapılana kadar kimin evinde misafir kaldı?                          Halit Bin Zeyd (EBU EYYÜP ELENSARİ)

5- Muhacirlerin hicretleri esnasında tarihe altın harflerle yazılan bazı olaylar gerçekleşti.

Bunlardan bir tanesi bütün malını hicretine izin vermeleri karşılığında müşriklere veren

sahabenin durumudur. Bu sahabe aşağıdaki-lerden hangisidir?                               Suheyb-i Rumi

6-Peygamber efendimiz  Kâbe hizmetini  daimi olarak (nesilden  nesile geçmesi suretiyle)  kime vermiştir?                                                                                         Osman bin Talha

7- Ebu Süfyanın (Mekkenin Fethi gerçekleşirken)   “Sübhanallah, Muhammedin en büyük düşmanı  bunlardı, Ģimdi nasıl oldu da boyun  eğdiler.”dediği kabile aşağıdakilerden   hangisinde doğru olarak verilmiştir?                                                                              Aşca kabilesi

8- İslâm'dan önce Cahiliyye çağında Mekkeli müşriklerin toplantı ve istişâre yeri olarak kullanılan; Şehir meclisi ne denir                                                                                                    Darun Nedve

9-İslamın ilk yıllarında Efendimiz(s.a.v)’in  toplantılara katılıp olup İslamın yayılmasında etkili kararların alındığı eve ne denir.                                                                                     Darul Erkam

10-  Mescid-i Nebininin eğitim için ayrılan bölümüne ne denir?                     SUFFE

11- Hendek savaĢında Rasulullah (sav) in, düşmanın   durumu öğrenmek için görevlendirdiği sahabe kimdir?                                                                                             Nuaym bin Mesud

12-  Cehennem oduncusu olarak bilinen, Hz. Peygamberin geçtiği yola dikenler Koyan, tebbet Suresi ile tehdit edilen müşrik kadın kimdir?                                                          Ümmü Cemil

13-Hicrete esnasında Peygamberimiz (sav)e yardımcı olanlar kimlerdir.                         Abdullah bin Ebubekir  . Esma binti Ebubekir . Amir bin Füheyre

14- Taif dönüşünde Peygamber Efendimiz (sav)  e, sığındığı bağda üzüm ikram eden kölenin adı,memleketi ve hemşehrisi  olduğu Peygamber nelerdir.                                              Addas – Ninova – Yunus (as)

15- Hatice ve Ebu Talibin vefat ettiği yıla ne denir.                                                        Hüzün Yılı

16-Câhiliye döneminde müsrik Araplar arasinda haram aylardan birisinde yapilan savaslara ne denir.                                                                                                       Ficar

17-.. Müslümanların ilk hicret ettikleri yer olan Habeşistan toprakları  bugün hangi devletlerde bulunmaktadır?                                                                                 Kenya Sudan

18- Kureyşli müşrikler, Habeşistana hicret eden  ikinci kafileyi kendilerine teslim etmeleri için zengin hediyelerle birlikte Habeş kralı ile görüşmeye kimi göndermiştir                           Amr b As

19-2- Hz. Resulullah (s.a.a)’in anne ve babasının adları nedir?
 Abdullah, Amine

20- Hz. Resulullah (s.a.a) ne zaman ve nerede dünyaya geldi?
20 Nisan Miladi 571  Rabiulevvel ayının 12'si Pazartesi

21- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a), kaç yaşında iken annesi vefat etti?
 Altı yaşında

22- Hz. Resulullah (s.a.a), kaç yaşında iken ceddi Abdulmuttalip vefat etti?
 Sekiz yaşında.


23- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a) bi'setten önce halk arasında hangi lâkapla meşhurdu?
 Muhammed-i Emin

24- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a), kaç yaşında peygamberliğe seçildi?
 Kırk yaşında

25- Peygamber-i Ekrem (s.a.a), kaç yıl gizli olarak tebliğ etti?
 Üç yıl.


26- Kur'ân'ın ilk ayeti, nerede Hz. Peygamber’e nazil oldu ve bu ayet hangi surededir?
 Hira Mağarasında  “Alak” suresi
27- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a)’in amcalarından hangisi Hazretin en katı düşmanı idi?

 Ebu Leheb.

28- Hz. Peygamber'in amcalarından hangisinin lakabı “Seyyid'üş- Şüheda”(Şehitlerin Efendsi) idi ve hangi savaşta şehit edildi?
 Hz. Hamza'nın  Uhud

29- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a)’in müezzininin ismi ne idi?
 Bilal-i Habeşi.

30- Hz. Resulullah (s.a.a), ashap ve ailesiyle birlikte kaç yıl ve nerede iktisadi ambargoya tabi tutuldu?
 Üç yıl, Şi'bi Ebu Talib'de.

31- Hz. Resulullah’ın ağzının mübarek suyuyla Hz. Ali (a.s)’ın gözünün ağrısının iyileşme meselesi, nerede ve ne zaman vuku buldu?
 Hayber

32-  Resulullah (s.a.a)’in en son katıldığı gazvenin seferin  ismi ne idi?
 Tebuk Gazvesi’dir

33- Resulullah'ın miraç kıssası Kur'ân'ın hangi sure ve ayetinde zikredilmiştir?
, “İsra

34- Miraç gecesinde Resulullah (s.a.a)’in kendisiyle miraca gittiği bineğin ismi ne idi?
 Burak

35- Hz. Peygamber (s.a.a)’in en büyük kızının ismi ?
 Zeyneb

36- Resulullah (s.a.a)'in, gusül, kefen ve defin işlerini kim yaptı?
 Hz. Ali

37-Babası Abdulmuttalib tarafından kurban edilmek istenen, evlenmesinin hemen ardından ticaret amacıyla Suriye’ye giden ve dönüş yolunda rahatsızlanıp henüz on sekiz yaşında Medine’de vefat eden, sevgili peygamberimizin babasının adı nedir?
Cevap: Abdullah b. Abdulmuttalib

38-  Kureyş kabilesinin Zühreoğulları kolundan olup, Haşimoğullarından Abdullah b. Abdulmuttalib’le evlenen, kocasının vefatından sonra yetim doğan çocuğuna Muhammed ismini veren, oğluyla birlikte kocasının mezarını ziyaret etmek maksadıyla gittiği Medine’den dönüşünde Ebva kasabasında vefat eden, Allah Rasûlünün sevgili annesinin adı nedir?
Cevap: Âmine binti Vehb

 

39-  Annesi Âmine, Hz. Muhammed’i bir süre emzirmiştir. Daha sonra, Ebu Leheb’in cariyelerinden birisi Hz. Peygamberi emzirmiştir. Bu kadın ayrıca Hz. Hamza’yı ve Medine’ye hicret eden ilk sahabîlerden olan Ebu Seleme’yi de emzirmiştir. Bu cariyenin adı nedir?
Cevap: Süveybe

 

40-  Mekkeliler, çocuklarını; çölün sağlıklı havasında büyümeleri ve  Arapça’yı güzel konuşabilmeleri için sütanneye verirlerdi. Abdulmuttalib, torunu Hz. Muhammed’i, Hevazin kabilesinin Sa’d b. Bekiroğulları kolundan bir kadına vermiştir. Peygamberimizin yıllarca yanında kaldığı, evine bolluk ve neşe kattığı bu kadının adı nedir?
Cevap: Halime

 

41- Annesinin vefatından sonra Peygamberimiz, Kureyş kabilesinin lideri olan dedesinin himayesinde kaldı. Dedesi torununu hiçbir kimseye göstermediği sevgi ve merhametle büyütmüş, Daru’n-Nedve’deki toplantılarda dahi torununu yanından ayırmamıştır. Kaybolan zemzem kuyusunu da ortaya çıkaran, Hz. Peygamberin dedesinin adı nedir?
Cevap: Abdulmuttalib b. Haşim

 

42- Allah’ın Rasûlü henüz küçük bir çocukken ona, Ebu Talib’in hanımı ve Hz. Ali’nin annesi olan yüce bir kadın annelik etmiştir. Bu kadın vefat ettiğinde Hz. Peygamber onun cenaze namazını kıldırmış, kendi elbisesiyle kefenlemiş ve ardından gözyaşları dökmüştür. Hz. Peygamberin “annem” diyerek hitap ettiği ve cennetle müjdelediği bu mübarek kadının adı nedir?
Cevap: Hz Fatıma binti Esed

 

43- Hz. peygamberin, amcası Ebu Talib’le çıktığı Busra seyahati sırasında görüştüğü rivayet edilen rahibin adı nedir?
Cevap: Bahira

 

44- Hz. Peygamberin gençlik döneminde amcalarıyla birlikte katılıp fiilen savaşmadığı, Haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilir?
Cevap: Ficar Savaşları

 

45 Mekke’ye gelen misafirleri, zulme uğrayan mazlumları ve tüccarları korumak amacıyla Hz. Peygamberin amcası Zübeyr’in liderliğinde ve Abdullah b. Cüd’an’ın evinde kurulan ve Hz Muhammed ‘in de yirmi yaşlarındayken katıldığı cemiyetin adı  nedir?
Cevap: Hılfu’l-fudûl

 

46-Hz. Peygamber geçimini sağlamak amacıyla ticarete atılmıştır. Bu amaçla Hubaşe panayırına, birkaç kez Yemen’e, Doğu Arabistan’a hatta Habeşistan’a gitmiştir. Hz. Peygamber ilk ticari faaliyetleri sırasında hangi amcasıyla kervanlara katılmıştır?
Cevap: Zübeyr b. Abdulmuttalib

 

47- Hz. Peygamber kaç yaşında ve kiminle evlenmiştir?
Cevap: 25 yaşında Hz. Hatice

 

48- Kureyşliler, Kâbe’nin tamiri sırasında bir ara anlaşmazlığa düşmüş ve savaşacak noktaya kadar gelmişlerdir. Kureyş kabilesi hangi taşın kaldırılması ve yerine konması hususunda anlaşmazlığa düşmüştür?
Cevap: Haceru’l-Esved

 

49-Hz. Muhammed’e ilk vahiy hangi tarihte ve nerede gelmiştir?
Cevap: 610 Ramazan ayında Hira mağarasında

 

50-Hz. Peygamber’e gelen ilk vahiy hangi surenin ilk beş ayetidir?
Cevap: Alâk suresi

 

51-Hz. Peygamber ilk vahyi aldığında büyük bir korkuya kapılmış, hanımı Hz. Hatice onu teselli etmiş ve amcaoğlunun yanına götürmüştür. Hz. Peygamberin başından geçenleri dinleyen kişi, O’na gelenin Hz. Musa’ya gelen Namusu Ekber( Cebrail ) olduğunu, kavminin onu yalanlayacağını ve yurdundan sürgün edeceğini bildirmiştir. Bu olaydan kısa bir sure sonra vefat eden bu kimsenin adı nedir?
Cevap: Varaka b. Nevfel

 

52-İlk vahiyden sonra bir süre Hz. Peygambere vahiy gelmemiştir. Hz. Peygamber bu duruma çok üzülmüş ve Rabb’inin kendisini terk ettiği endişesine kapılmıştır. Hz. Peygamberin sabrının ve vahye olan iştiyakının iyice kuvvetlendiği bu dönem Müddessir suresinin ilk ayetlerinin inmesiyle sona ermiştir. Bu döneme ne ad verilir?
Cevap:Fetretü’l-Vahy


53- Ebu Talib’in maddi durumu iyice kötüleştiğinde Hz. Peygamber ve Hz. Abbas onun çocuklarından birer tanesini yanlarına almışlardır. Beş yaşındayken Hz. Peygamberin evine gelen, Hz. Peygamber tarafından büyütülen, on yaşındayken müslüman olan, ileriki yıllarda Hz. Peygamberin damadı, Hz.Fatıma’nın eşi, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in babası olan, Allah’ın aslanı lakaplı büyük sahabî kimdir?
Cevap: Hz. Ali b. Ebi Talib

 

54- Küçük bir çocukken bir baskın sırasında esir düşmüş ve köle pazarlarında satılmıştır. Hz. Hatice tarafından Hz. Muhammed’e hediye edilmiştir.  Babası ve amcası onun izini bulup Hz. Peygamberden çocuğun kendilerine verilmesini talep etmişlerdir. Ancak o, Hz. Peygamberin yanında kalmayı tercih etmiştir. Davet edilir edilmez müslüman olan, Hz. Peygamberin Taif seyahatinde yanında olup onu atılan taşlardan koruyan, Efendimizin ordularının komutanı olup, Mute Savaşında şehit düşen, sahabinin adı nedir?
Cevap: Hz. Zeyd b. Harise

55- O, cahiliyye devrinde de Hz. Peygamberin en yakın dostuydu. Ömründe hiçbir zaman putlara tapmamıştır. Hiç kimsenin müslüman oluşu, onun müslüman oluşu kadar Hz. Peygamberi sevindirmemiştir. Cahiliyye devrinde kazandığı tüm serveti İslam yolunda harcamıştır. İşkence altındaki köle ve cariyeleri satın alıp hürriyetine kavuşturmuş, Mağaradaki iki kişiden birisi o idi. İlk müslümanlardan birçoğu onun davetiyle müslüman oldu. Hz Peygamberin vefatından sonra halife olan Hz. Peygamberin kayınpederi de olan yüce sahabinin adı nedir?
Cevap: Hz. Ebu Bekir

56- Müslümanların sayısı artmaya başlayınca Hz. Peygamber, Erkam b. Ebi’l Erkam’ın Safa tepesi yakınındaki evini merkez edinmiş, insanları bu evde İslam’a davet etmiştir. Müslümanlar ibadetlerini bu evde yapmış ve dinlerini bu evde öğrenmişlerdir. Bu evin adı nedir?
Cevap: Daru’l-Erkam


57- Hz. Peygamber, “En yakın akrabalarını uyar” ayetinin inmesi üzerine akrabalarına bir yemek verdi ve onları İslam’a davet etti. Gerek bu davet sırasında ve gerekse daha sonraki dönemlerde, amcalarından bir tanesi onun en şiddetli düşmanları arasında yer aldı. Hakkında Tebbet Suresinin indiği bu kişinin adınedir?
Cevap: Ebu Leheb

58- Hz. Peygamberin kapı komşusu olup, geçtiği yollara ve kapısına dikenler ve pislikler atmış, kocası Ebu Leheb’i de yeğeni Hz. Muhammed’e karşı kışkırtmıştır. Oğulları Utbe ve Uteybe’nin Hz. Peygamberin kızlarıyla olan nişanlarını bozduran ve onları Hz. Peygambere hakaret ettirten, Kur’an’ın ‘‘Hammalete’l- Hattab’’ diye vasıflandırdığı kadının adı nedir?
Cevap: Ümmü Cemil

59-Hz. Peygamberin en şiddetli düşmanıydı. Hz. Peygamber onu ‘‘bu ümmetin firavunu’’ olarak tarif etmiştir. Bedir Savaşında öldürülen bu İslam düşmanının adı nedir?
Cevap: Ebu Cehil

60-Nübüvvetin altıncı yılında, Ebu Cehil ve arkadaşlarının Rasulullaha ettiği hakaretleri duyan bir cariyenin, durumu bildirmesiyle hiddetlenen ve Kâbe’deki Ebu Cehil’in başına elindeki yay ile vurarak müslüman olan, Allah ve Rasulünün aslanı olup savaşlarda büyük kahramanlıklar gösteren bir sahabidir. Uhud Savaşında arkasından atılan bir mızrakla şehit edilen ve Hz. Peygamberin günlerce ardından gözyaşı döktüğü amcası ve arkadaşının adı nedir?
Cevap: Hz. Hamza

61- Müslümanlar, İslam’ın ilk yıllarında müslüman olduklarını gizliyor, namazlarını kilitli kapılar ardında ya da şehrin çevresindeki vadilerde kılıyorlardı. Müslümanlar ve müşrikler arasındaki ilk çatışma namaz sebebiyle olmuş, iki taraf arasındaki ilk kan bu sebeple dökülmüştür. Fırlattığı deve kemiğiyle bir müşriğin yaralanmasına sebep olan sahabinin adı nedir?
Cevap: Sâd b. Ebi Vakkas

 62- Gıfar kabilesinden olup Hz. Peygamberin davetini işitir işitmez Mekke’ye geldi. Peygamberimizle görüşerek müslüman oldu ve imanını tüm Kureyşin karşısında ilan etti. Öldüresiye dayak yiyen bu sahabi ertesi gün yine Kâbe’nin yanında Kelime-i şehadeti tekrarladı ve işkencelere maruz kaldı. Efendimizin (as) hakkında “ O yalnız gezer, yalnız yaşar ve yalnız ölür” buyurduğu sahabi’nin adı nedir?

Cevap: Hz. Ebu Zer el-Gıfari
63- Müşriklerin müslümanlara uyguladıkları işkencelerin dayanılmaz boyutlara ulaşması üzerine Hz. Peygamber arkadaşlarına hicret etmeleri için izin verdi. Müslümanlar ilk hicretlerini nereye yaptılar?

Cevap: Habeşistan’a

64- Müslümanların Habeşistan’a hicret etmeleri Habeşistan’la ticari ilişkileri olan Kureyş’i rahatsız etti. Zira bu durum İslam’a yeni bir kıtada yaşama ve yayılma imkânı sağlıyordu. Bu sebeple Mekkeliler, bir elçiyi zengin hediyelerle Habeşistan Hükümdarı Necaşi Eshame’ye gönderdiler. Müslümanları geri getirmek üzere yola çıkan bu elçilerin karşısında Habeşistan Necaşisine, İslam’ı, cahiliyyeyi, İslam’ın Hz İsa’ya bakışını en güzel bir şekilde anlatan sahabinin adı nedir?
Cevap: Hz. Cafer b. Ebi Talib

65- O, Allah Rasulünün en şiddetli düşmanlarından birisiydi. Bir gün Hz. Peygamberi öldürmek amacıyla yola çıkmış ancak yolda kız kardeşi ve eniştesinin müslüman olduğu haberini almıştı. Eniştesi ve kız kardeşini dövmeye başladığında kardeşi Fatıma gayet kararlı bir şekilde iman ettiklerini ve asla bundan vazgeçmeyeceklerini söyleyince şaşkına döndü. Gerek kız kardeşinin tavrından ve gerekse de evlerinde okunan Taha Suresinden oldukça etkilendi. Hemen Daru’l-Erkam’a gitti ve müslüman oldu. O, Daru’l-Erkam’da müslüman olan son sahabiydi. Müslüman oluşuyla Mekke’yi ikiye bölen bu sahabinin adı nedir?
Cevap: Hz. Ömer

66- Hz. Peygamber nübüvvetin on birinci yılında, hac mevsimi Akabede bulunduğu sırada, bir grup Medineli ile buluşmuş ve onları İslam’a davet etmiştir. İslam’ı kabul eden ilk Medineli olan bu kimseler hangi kabileye mensuptur ve sayıları kaçtır?
Cevap: Hazrec kabilesi, 6 kişi

67-Cenab-ı Hak, kavmi tarafından eziyete uğrayan, en yakın akrabalarını kaybeden, Taifte büyük acılar yaşayan Efendimiz (as)’i hangi mucizelerle şereflendirmiştir?
Cevap: İsra ve Mîrac

68- Nübüvvetin onikinci yılında Medine’den on iki kişilik bir heyet hac zamanı Mekke’ye gelerek Rasulüllah’la buluşmuş, Allah’a ortak koşmayacaklarına, hırsızlık ve zina yapmayacaklarına, çocuklarını öldürmeyeceklerine, iftirada bulunmayacaklarına, Rasulüllah’ın tüm emirlerine uyacaklarına dair kendisine biat etmişlerdir. Bu biate ne ad verilir?
Cevap: I. Akabe biati

 

69- Medineli ilk Müslümanlardan olup Mus’ab b. Umeyr’i evinde misafir eden ve onunla birlikte Medine’de İslam’ı yaymaya çalışan, hicretten sonra vefat eden ilk Medineli sahabinin adı nedir?
Cevap: Hz. Es’ad b. Zürare

 Not: Bu soruları bana ileten kıymetli arkadaşım Bayram CENGİZ öğretmenime sonsuz teşekkürler...

Hz. Muhammed’le İlgili Sorular

Peygamber Efendimizin Hayatı Yarışma Soruları

Genel Kültür Soruları

İslam Kültür Ve Medeniyeti Soruları

Din Kültürü Soruları

Genel Kültür Soruları

Genel Kültür Soruları 1

Genel Kültür Soruları 2

Genel Kültür Soruları 3

Genel Kültür Soruları 4

Genel Kültür Soruları 5

Zeka Soruları

İlçede Yapılan Bilgi Yarışması Soruları

Trafik Soruları

 www.egitimedair.net / Eğitime dair ne varsa....

Copyright 2015 Eğitime Dair - Peygamber Efendimizin Hayatı Yarışma Soruları. İçerik hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.
Egitime Dair Ne varsa... by Guncel Egitim haberleri