İslam Kültür ve Medeniyeti

yorumsuz
3.934
İslam Kültür ve Medeniyeti

İslam Kültür Ve Medeniyeti
• İslam kültür ve medeniyetinin oluşmasında çevre kültür ve medeniyetlerin büyük etkisi olmuştur.
1. Eski Yunan Kültürünün Etkisi:
• Müslümanlar ele geçirdikleri şehirlerdeki Yunanca yazma eserleri incelediler.
• Harun Reşit, Bizans İmparatorundan Yunanca eserler istemiştir. Bu eserler Arapça’ya tercüme edilmiştir. (Tercümeler Devri) Halife Me’mun Bağdat’ta Beytü’l Hikme’yi kurdu.
NOT: Yunanca’dan Arapça’ya çevrilen eserler genellikle tıp, matematik ve felsefeye ait eserlerdi.
NOT: Bizans sanatı bilhassa mimaride önemli katkılar sağladı.

2. Eski Hint Kültürünün Etkisi:
• Hint kültürünün etkisi daha çok matematik ve geometri alanında olmuştur.
• Hint rakamları İslam dünyasına girmiştir.
• Onlu sistem’de Hindistan dan alınmıştır.

3. İran Kültürünün Etkisi:
• İran etkisi daha çok edebiyat ve güzel sanatlarda oldu.
• İran aracılığı ile Arapça ya kazandırılan ilk eser Kelile ve Dimne’dir.
NOT: İslam medeniyetinin gelişmesinde eski Yunan, Hellenistik, Bizans, Hint, İran kültür ve medeniyetlerinin etkileri olmuştur.

1.DEVLET YÖNETİMİ
• Müslümanlar Medine’de İslam Devletini kurdular.
• Hicretten bir yıl sonra Medine’de halkın görüşleri alınarak Medine sözleşmesi adı verilen ilk yazılı anayasa hazırlandı.
NOT: Yahudilerle Müslümanlar arasında eşitlik sağlayan bu ana yasaya uymayan Yahudiler zamanla Medine’den çıkarıldı.
• İlk dört halife seçimle belirlendiler ve din ile dünya işleri birlikte yürüttüler.
• Halifeler “Şura” denilen bir meclise danıştılar.
• Hz. Ömer döneminde fetihlerle sınırların genişlemesi sonucunda yeni görevler ve görevlilere ihtiyaç duyuldu.
• Divan adı verilen teşkilat mali dengeyi sağlamak, nüfus tespiti yapmak ve defterleri düzenlemekle görevliydi
• Emeviler döneminde halifelik saltanata dönüştü.
• Bu dönemde gösterişli bir hayat tarzı başladı.
• Posta teşkilatı bu dönemde kuruldu.
• Abbasiler halifeye yardımcı olması için vezirlik makamını kurdular.
NOT: Divan teşkilatında asıl fonksiyonları bu dönemde çıktı ve devlet işleri burada görüşüldü.
• Ayrıca Divan-ı İnşa (yazı işleri), Divan-ı Arzulceyş (askerlik), Divanı Haraç (maliye) oluşturuldu.

2.DİN VE İNANIŞ
• İslam Dini Müslümanların hayatlarını düzenleyen bir hukuk sistemi’de getirmiştir.
• İslam hukukunun kaynağı Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamberin söz ve davranışlarından oluşan Sünnettir. Zamanla ortaya çıkan problemler İcma ve Kıyas yoluyla çözülmüştür.
NOT: İslam dini putperestliği tamamen ortadan kaldırmasına rağmen Ehli kitaba geniş hürriyetler getirmiştir. Bu uygulama Hz. Muhammed’in Yahudilerle yaptığı ilk antlaşmayla başladı ve daha sonraki yüzyıllarda da devam etti.

3. SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT
• İslam dinine göre bütün Müslümanlar eşit olmalarına rağmen Emeviler döneminde halk sınıflara ayrılmıştır
• En üst sınıf Müslüman Araplar; ikinci sınıf Arap asıllı olmayan Müslümanlar (Mevali), Üçüncü sınıf ehli kitap sahibi Zımmiler, dördüncü sınıf kölelerdi.
• Abbasiler Arap milliyetçiliği politikası izlememişlerdir.
NOT: Bu dönemde Arap olmayan bilim ve düşünce adamları yüksek kültürleriyle Araplardan üstün olduklarını iddia ettiler. Şuubiye hareketi denilen bu akım çeşitli milletlerin kültürleri hakkında orijinal eserlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
• Türklerin Özellikleri adlı eser bu türdendir.
• Müslümanların köle edilmesi yasaktı.
• İslam devletinde ekonomik hayat ticaret, sanayi, tarım ve hayvancılığa dayanıyordu.
• Devlet gelirli Beyt’ül mal denilen devlet hazinesinde toplandı.
• Devletin başlıca gelir kaynakları; Müslümanlardan alınan toprak vergisi öşür, Gayrimüslimlerden alınan toprak vergisi Haraç, sağlıklı Gayrimüslimlerden alınan askerlik görevi karşılığındaki Cizye, zekat, sadaka, savaşlarda elde edilen ganimetin 1/5’i olan pençik, hayvan vergileri, maden, orman, tuzlardan ve gümrüklerden alınan vergiledi.
• Toplanan gelirlerle ordunun masrafları, bayındırlık işleri, hayat kurumlarına, yardıma muhtaç kişilere ve devlet memurlarına harcanırdı.
• Büyük devlet memurlarına maaş yerine arazi verilirdi.
• İpek ve Baharat yolu üzerindeki şehirler önemli ticaret merkezi haline gelmişlerdir.

4. YAZI, DİL VE EDEBİYAT
• İslamiyet’in yayılmaya başlamasıyla Arap Alfabesi’de yayıldı ve İslam ülkelerinin ortak alfabesi haline geldi.
• Emevi halifesi Abdulmelik Arapçayı resmi dil haline getirdi ve zamanla bilim ve kültür dili haline geldi.

5.BİLİM VE SANAT
• İslam Devletinde bilim iki bölüme ayrılmıştır.
1- İslami bilimler: Tefsir (Kur’an ayetlerinin yorumlanması), Kıraat (Kur’an’ın doğru okunması ), Hadis (Hz Muhammed’in sözleri), Fıkıh (İslam hukuku), Kelam(İslamın esasları ve delilleri)
2- Akli bilimler(pozitif bilimler):Tıp, Matematik, Kimya, Felsefe ve astronomidir.
• Ayrıca Tarih, Coğrafya ve fizik alanında önemli eserler ortaya çıkmıştır.
• Cabir ibn-i Hayyan modern kimyanın kurucusu oldu.
• İbn-i Sina’nın Kanun adlı tıp kitabı yüzyıllarca Avrupa’da ders kitabı olarak okutuldu.
• Halife Mem’un döneminde beytül hikme adlı ilk yüksek öğretim kurulu açıldı .(830)
• Endülüs Emevilerin’de Kurtuba medresesi Hıristiyan öğrencilerinde eğitim gördüğü bir yerdi.

www.egitimedair.net / Eğitime dair ne varsa….


Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 16 Mart 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın