Teknoloji ve Tasarım Öğretmenlerin Talebi ve İnovasyon Eğitimi

yorumsuz
587
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenlerin Talebi ve İnovasyon Eğitimi

TEKNOLOJİ VE TASARIM ÖĞRETMENLERİN TALEBİ ve İNOVASYON EĞİTİMİ

1. İNOVASYON EĞİTİMİ NEDİR?
İnovasyon daha önceden üretimi, tasarımı yapılmış bir ürünün veya fikrin yeniden kurgulanması sonucunda
üretilmesi için yapılan özgün işleme denir. İnovasyon eğitimi ise özgün düşüncenin ortaya çıkarılması için
eğitim kurumlarında ders veya konu olarak öğretimi anlamına gelir. 21. yüzyılın içinde bulunduğumuz bu
dönemde sürekli değişim halinde olan çağımız için İnovasyon eğitimi yeterli seviyede ve yoğunlukta bizce
öğretilmemektedir.
2. İNOVASYON EĞİTİMİNİN ÖNEMİ VE YARARLARI
Endüstri 4.0 gibi yeni bir sanayi devrimin yaşandığı bu dönemde farklı üretim ve tedarik zincirlerinin
oluşturulacağını düşünürsek yeni teknolojilerin ortaya çıkması doğal bir durumdur. Ülkemizin Endüstri 4.0
sanayi devrimini kaçırmamaz için inovasyon eğitiminin önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Farklı düşünme
becerisine sahip yetişmiş insan gücü ülkemiz adına büyük bir kazanç sağlayacaktır.
Düşünme becerilerinin gelişmesi için küçük yaşlardan itibaren inovasyon eğitimi almak çocukların Bilimsel,
Lateral, Eleştirel ve Analitik düşünme becerilerini geliştirir. Bu dersi alan çocuklar neden-sonuç ilişkisi
kurabilir, analiz- sentez yapabilir ve sorun çözme yetisi kazanır. Ayrıca dünyaya ve yaşama farklı bir bakış
açısıyla bakmaları sağlanmış olur. Sorgulamayı öğrenir, basit diye tabir edilen bir işi dahi farklı bir şekilde
yapabilir. Her zaman öğrenmeye istekli olurlar.
3. TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİ VE TASARIM EĞİTİMİ
Ülkemizde Teknoloji ve Tasarım dersi 2006 yılında İş eğitimi dersi yerine müfredata eklenmiş 6,7,8 ci sınıflarda
haftalık 2 saat zorunlu ders olarak yerini almıştır. 2012 yılında 6 cı sınıf müfredatından kaldırılıp 7 ve 8 ci
sınıflarda 2 saat zorunlu ders olarak haftalık ders çizelgesinde bulunmaktadır. 2017 yılında dersin kazanımları
ve içeriği tamamen değiştirilmiştir. 21. yüzyıl gereksinimleri gereği İnovasyon eğitimi ağırlıklı konular
eklenmiştir. Dersin konuları arasında İnovatif Düşüncenin Geliştirilmesi ve Fikirlerin Korunması, Bilgisayar
Destekli Tasarım ve Akıllı Ürünler, Engelsiz Hayat Teknolojileri, Mühendislik ve Tasarım konularının yanında
3B tasarım, Robotik Tasarım uygulamaları ders içeriğinde bulunmaktadır. Yenilenen içerik ile öğrencilerin
farklı öz becerilerini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Teknoloji ve Tasarım dersi görüldüğü gibi çok zengin bir
içeriğe sahiptir, bu içeriğinin öğrencilerimize verimli bir şeklide aktarabilmesi için Teknoloji ve Tasarım dersine
verilen önem daha da arttırılmalıdır. Son dönemde ülkemizdeki Patent başvuru sayısında %80 artış olması bu
dersin müfredatta olmasının etkilerinden biridir.
3. DÜNYADA TEKNOLOJİ VE TASARIM EĞİTİMİ
Dünyada birçok ülke; “ teknoloji, tasarım, endüstriyel sanat” gibi kavramları, çağı yakalamak veya çağın
gerekliliklerine uyum sağlamak amacıyla öğretim programları ve eğitim sistemleri ile takip etmektedirler.
Ülkemizde “Teknoloji ve Tasarım” dersinin yabacı ülkelerde en benzer karşılığı “Desing and Technology”
kısaca ve daha çok bilinen adı ile “D&T”dir. Ancak bazı ülkelerde farklı isimler mevcuttur.( İsviçre:Textiles und
Technisches Gestalten, Tekstil ve Teknik Tasarımlar)
Dünyada bu dersler; ülkemizde olduğu gibi 12-13-14 yaşlarında değil; daha erken yaşlarda birinci seviye(kur),
ilerleyen yaşlarda ikinci seviye(kur) olarak uygulanmaktadır. Atölye veya workshop düzeni ile dersler
işlenmektedir. Sınıf mevcutları 15’i geçmemektedir. Yıl sonu sergilerden ziyade yarışmalar yapılmaktadır. Bu
dersleri verecek öğretmenlerin birden fazla sertifika sahibi olması şartı aranmaktadır. Özellikle Batı Avrupada
öğretmenlerden aranan şart; hayal gücü zengin ve öğrenci ile iletişimi üst düzey olma şartıdır. Ancak; her şey
öğretmende bitmemektedir. Yine Batı Avrupada; etkinlikler ve ödevler öğrenci ve ailesini kapsar. Okulda
tasarlanan ürünler veya fikirler aile ve öğrencinin doğrudan katılımı ile yapılır. Aile tasarıma katılamaz,
uygulamaya katılır.

1

Ayrıca; öğrenciler mutlaka ahşap, metal, plastik, kumaş, seramik ve akıllı malzemeleri öğrenir, bu malzemelerin
tüm unsurlarını dener, kullanır. Malzemelere bağlı tasarımlar yapılırken bilgisayar destekli çizimler kullanılır.
Bir çok tasarım programını ve 3B yazıcıların kullanımı temelden öğrenir.
Sınav sistemleri ise %40 yazılı %60 uygulama sınavı olarak yapılır. Bir çok ülke; D&T dersinde beslenme, ev
ekonomisi, ev muhasebesi gibi temel kavramlarında ünitelendirmektedir. Bir bakıma; iş eğitimi ve ev ekonomisi
beceri ve kazanımları ile benzemektedir.
Gelişmiş bir sanayi sahip ülkelerde Teknoloji ve Tasarım derslerinin müfredata alınma kararı, iş piyasasının
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde istihdam edilebilirliğini artırma amacıyla gerçekleştirilmiş ve bu durum da
öğrencileri teşvik etmiştir. Gelişmiş ülkelerde Teknoloji ve Tasarım eğitimi ilkokul, ortaokul ve liselerde veriliyor.
Sivil toplum kuruluşları desteğiyle birçok çalışma yapılmaktadır. Ülkemizde Teknoloji ve Tasarım dersi içeriği ile
dünyada bazı ülkelerin içerikleri bazı konularda benzemektedir. (Örn, ulaşım teknolojileri, inovasyon, özgün
ürünüm) Ancak en büyük sorunumuz; atölye ve materyal yetersizlikleridir.


5. TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİNDE YAŞANAN ZORLUKLAR VE ÖĞRETMENLERİN TALEPLERİ
Ülkemizde yerli ve milli üretimin anlayışını benimsemiş bir neslin yetiştirilmesi ve bu doğrultuda Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’IN defalarca dile getirmiş olduğu inovasyon konusu kendi kendine
yeten bir ülke için büyük önem arz etmektedir. Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik sorunlar bize bir kez
daha göstermiştir ki yerli ve milli üretim için yapılan yatırıma büyük bir ihtiyaç vardır. Bu yüzden inovasyon eğitimi
temeli olarak tüm dünyada kabul edilen teknoloji ve tasarım dersinin ilkokuldan başlanarak her kademede
verilmesi gerekmekte ve çocuklarımıza inovasyon bilinçi aşılanmalıdır.
2012 tarihinde Teknoloji ve Tasarım dersine kaynak branş olan Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi kapatılmış
Teknoloji ve Tasarım branşına yeni kaynak branş eklenmemiştir. Bu tarihten itibaren teknoloji ve tasarım dersi
olumsuz bir çok faktörten etkilenmiştir. Bunların başında 2013 yılında yapılan 90 saat teknoloji ve tasarım dersi
sertifikası alan tüm branşlardan sınırlama yapılmaksızın tüm normlar açılarak yapılan alan değişikliği gelmektedir.
Yaklaşık 3500 öğretmen bu değişiklik ile branş değiştirmiştir.
Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenleri norm kadro sorununu en çok yaşayan branştır, doluluk oranı 2018
verilerine göre %100 dür. Bu durum biz öğretmenleri il içi ve il dışı tayinlerde bu hakkı kullanmamızı
engellemektedir. Bu durum branş öğretmenleri için büyük psikolojik sorunların ana nedeni haline gelmiştir.
İnsanın yapısı gereği bir işte başarılı olması için ilk önce o işi sevmesi gerekir. Severek işe başlamakta zamanla bazı
olumsuz şartlar insanı ister istemez işten soğutmaktadır. Bu da motivasyonumuzu olumsuz etkilemekte. Doğal
olarak iş verimliliğimiz düşmektedir.
Teknoloji ve Tasarım dersi çok yönlü bir çok kazanımı içeren bir ders iken 7 ve 8 ci sınıf kademlerinde ile sınırlı
olmamalıdır. Talebimiz ilköğretim 1,2,3,4 birinci kademe, 5,6,7,8 ci sınıflar ikinci kademe olarak haftalık ders
çizelgesinde bulunmasıdır. Ayrıca seçmeli dersi olmayışı bu dersi talep eden öğrencilerimiz için hak kaybına
sebep olmaktadır. Dersin 5 ve 6 ‘cı sınıflarda seçimlik ders olarak bulunmasını talep ediyoruz. Ayrıca Teknoloji ve
Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın hedeflenen amaçlara ulaşması için dersteki öğrenci sayısı 25’i geçmemelidir,
25 i gecen sınıflar ikiye bölünerek işlenir ,dersin gereği bireyselleştirilmiş eğitim yapılabilmesi için 2 ders saati 25
öğrenci için yeterli değildir. Bu sayı 20 yi geçmeyecek şekilde güncellenmedir. Okullarımızda en az bir alanın
donanımlı Teknoloji ve Tasarım sınıfı olarak düzelmesi gerekmektedir. Bilgisayar destekli tasarım ünitesi için
lisanslı tasarım programları ve 3B yazıcılar olması bu dersin gerekliliğidir. Bakanlığımızca bu eksikliklerin
giderileceğe inancımız sonsuzdur. Ayrıca müfredatın 2017 yılında değişmesinden dolayı Bakanlığımızdan tüm
Teknoloji ve Tasarım öğretmenleri için geniş bir hizmetiçi eğitim talep ediyoruz.
Günümüzde herkesin kabul ettiği kaçınılmaz bir gerçek vardır. O da çocuklarımızın yaşayacağı zamanın bizim
yaşadığımız zamandan çok farklı olacağıdır. Bu noktadan hareket ettiğimizde çocuklarımızın kazanması gereken
bilgi, beceri ve tutumlar da mutlaka farklı olacaktır. Araştırmalar, çocuklarımızın yaşayacağı zamanın en belirgin
özelliğinin başkalarının ürettiklerini kopyalamak olmadığı gerçeğini ortaya koymaktadır. Ezber eğitim yerine
kendinin merkezde olduğu üreten insanları yetiştirmek temel hedeftir. Teknoloji ve Tasarım dersi de bunu
yapmak için çalışmaktadır. Teknoloji ve Tasarım branşı ve öğretmenlerinin hak ettiği değeri görebilmesini siz
yetkililerden arz ediyoruz.

Saygılarımızla.
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri


Etiketler: , , , ,
Eklenme Tarihi: 15 Eylül 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın